TÀI LIỆU

Tham khảo hành trình anh hùng với Art Journal

Có điều gì thú vị với
Tham khảo hành trình anh hùng với Art Journal

Cách hệ thống những điều quan trọng nhất trong 3 ngày bằng Art Journal

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: artjournal001
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Hướng dẫn
Ngày công bố: 13/07/2021
Cập nhật gần nhất: 13/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded, 02. Breakthrough, 03. Well-being, 04. Knowing Thyself, 05. Relation Shift, 06. Leader Shift, 07. Authenticity

Những chương trình liên quan: Chương trình 1 ngày, Chương trình 2 ngày, Chương trình 3 ngày, Chương trình 5 ngày

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Dành cho các học viên chương trình Living An Exponential Life
Quyền: Tải về xem, Không được chỉnh sửa

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung