TÀI LIỆU

Thực hành 5S hàng tuần

Weekly Clarity with 5S

Có điều gì thú vị với
Thực hành 5S hàng tuần

Tài liệu dành cho tất cả các khách hàng, các nhà điều phối và thành viên  của Udoo, những người đang luyện tập 5S mỗi tuần

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: general006
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Hướng dẫn
Ngày công bố: 11/07/2021
Cập nhật gần nhất: 11/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded, 02. Breakthrough, 03. Well-being, 04. Knowing Thyself, 05. Relation Shift, 06. Leader Shift, 07. Authenticity

Những chương trình liên quan:

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

CHo mọi đối tượng liên quan đến Udoo
Quyền: Tải về xem, Chỉnh sửa, Giữ thông tin bản quyền Udoo

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung