Giới thiệu khóa học
Living An Exponential Life – Post Training

Chương trình luyện tập 6 tháng dành cho các Udoo Designer đã hoàn thành khóa học 3 ngày.

 

Nội dung Khóa học

Back To Life, Back To Reality