UDOO FACILITATORS LEVEL AND CERTYFICATION

Tại Udoo, khi bạn tham gia sâu hơn các hành trình và chương trình của Udoo, bạn sẽ trở thành mentor, nhà điều phối (facilitator), nhà huấn luyện (coach), … Có 6 cấp độ dành cho bạn trên hành trình phát triển sự nghiệp trở thành nhà điều phối EQ thành công và giúp đỡ nhiều người.

EQ Master

Để có một sự nghiệp thành công và viên mãn